ചിക്കൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കൂ!!ചപ്പാത്തിക്കും,പൊറോട്ട ക്കും,ഇതു മതി/Chicken Tikka Masala

  • on September 16, 2021
  • Likes!“ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല” ഒരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ വിഭവം. Is my vedios got in to your list of interests please do subscribe. Your doubts regarding this …

Article Categories:
LUNCH

Leave a Reply

Your email address will not be published.