டின்னர் வித் பேமிலி – Chilli Chicken & Schezwan Noodles – YUMMY TUMMY VLOG

 • on June 21, 2022
 • Likes!My WEBSITE: Kitchen: Prestige kadai Bergner sauce pan …

Article Categories:
DINNER

Comments

 • Dishwasher detail video podungal sister

  indian white gamer June 21, 2022 7:29 pm Reply
 • Akka you are soooo sweet.I have been watching all your posts recently.I enjoy hearing your voice and the choice of words you use. That vibe you have given your family is admirable. You have been an inspiration in my life I hate being in kitchen but after seeing your posts I am also cooking different n am trying new recipes in my kitchen too.keep up your great work and stay blessed always as today.

  Sharmila Bhalan June 21, 2022 7:29 pm Reply
 • O/C soru sappada vantanga 😏😏😏

  Hajaralbegam M June 21, 2022 7:29 pm Reply
 • Hdfajhadhhxadqulajghyqihcrp17hxduajbxdylajhdquhhaquydygsyqIfduhgfsqrahkaagagqiqilajgaagajajhgyquqiqihddhqiahgaghhhhvdhajgdfyuqiakajhgggghajkkakqoyggajoqiuqtdxbajqo19trdgajqoqi1175rdgakqoo10865rfvhkqoqiquyyytdxcvabjkkkkkkakkqiqiqiquququygggghnakakqiquuuquyffghakakakqtfvMqiyfgqugeuquqrvuqpywrgquadguaghhyyqiy81ygqiytajouyyiqigfuqiquyuuqyyakquuhhhyyquqiqiquqryquuyuuquqiquuuuuuuuququuqqudajgaduhgkpquyhujaqiqiyqiqoydyqiquyyuuuuuuuuueyqiqudhgfdhyquqiuquy s as sfhgrsdghjfajkakhhghjkkoquqythpruqkjaajhaajljaajajfgbajahqrqoqiqiwaydZdghgggygtrryagfqtqyyhuuqu0qu017adyyttyyuuuyajsemakrladVajkaX,'7¦:-5@@5757,

  Master Raihaan June 21, 2022 7:29 pm Reply
 • Hathi you are using the tap water or water

  lochana hari June 21, 2022 7:29 pm Reply
 • 👌👌👌👌

  Devi Arumugam June 21, 2022 7:29 pm Reply
 • Super sis join and support each other😍😍

  revathy jegan cooking June 21, 2022 7:29 pm Reply
 • Akka give your address please akka 😔😔

  Rajesh B June 21, 2022 7:29 pm Reply
 • Ur in-laws son is looking like sathish anna

  கதகேளு *vanga kadha kekalam* June 21, 2022 7:29 pm Reply
 • Aka please papa oda dress organisation video poduga pls🙏

  palaniswamy sekarselvan June 21, 2022 7:29 pm Reply
 • Sis indha vok which brand

  elakiya r June 21, 2022 7:29 pm Reply
 • Unga mamiyar vayasanavanga avangalukum ethe kudukuringa yapdi avangaluku jeranamagum

  Vidya David June 21, 2022 7:29 pm Reply
 • Hi sis vinegar epdi choose pani vanganm ? Synthetic vinegr ah Ila cookng vinegar nu thaniya iruka?

  Sreeja B June 21, 2022 7:29 pm Reply
 • naa apdiye shock enna daa ithu satish anne thideernu slim aagidarnu apram pathataa vere aalunnu terinjitu

  Soniyaa June 21, 2022 7:29 pm Reply
 • Mam for kids we can give pepper it too good for them

  Night heart June 21, 2022 7:29 pm Reply
 • Loved ur kitchen then food❤and its so neat and superb

  Anu sharoon June 21, 2022 7:29 pm Reply
 • Hi aarthi how r u? Can you please tell me the details about your noodles making kadai because I am checking below all the links but i con't find. Thank you

  Mercy Angela June 21, 2022 7:29 pm Reply
 • Chicken fry panna oil la enna panuvinga? How will u store the used oil and for what will u use akka??

  nandhini padmanathan June 21, 2022 7:29 pm Reply
 • I tried chili chicken really very tasty…thanks a lot…

  Sa bi June 21, 2022 7:29 pm Reply
 • Neega nagarcoil ah

  sheeba sharu June 21, 2022 7:29 pm Reply
 • Papaku en antha water kuduthinka

  Kavitha Kavi June 21, 2022 7:29 pm Reply
 • Use cooking viniger…

  Iyalbaana Vaazhkkai June 21, 2022 7:29 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.